Τεχνικό Γραφείο Κοιλανίτης

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού,
σύγχρονες λύσεις σχεδιασμένες στις ανάγκες σας.

Σχετικά με εμάς

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2017 με στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού με έμφαση στην ενεργειακή και στατική αναβάθμιση κτιρίων. Χάρη στην πολυετή εμπειρία της ομάδας μας και το σύγχρονο εξοπλισμό μας, σχεδιάζουμε τις βέλτιστες  λύσεις υπό τεχνική και οικονομική σκοπιά, σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.

Υπηρεσίες
Ενεργειακά

Εκπονούμε θερμογραφήσεις, μετρήσεις θερμικών απωλειών κτιρίων, αναλύσεις καυσαερίων και υπολογισμό του βαθμού απόδοσης συστημάτων καυστήρα-λέβητα. Με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού Design Builder, εκπονούμε μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας με ακριβή υπολογισμό της ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ωφέλειας που μπορεί να επιτευχθεί υιοθετώντας εναλλακτικές λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του  ΥΠΕΝ και εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, απαραίτητα για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου.

Τοπογραφικά

Διαθέτουμε γεωδαιτικό σταθμό, γεωδαιτικό GPS καθώς και άριστη γνώση της νομοθεσίας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τοπογραφικά διαγράμματα στο σύστημα ΕΓΣΑ87, οριοθετήσεις, πραγματογνωμοσύνες

Οικοδομικές άδειες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την έκδοσης οικοδομικής άδειας και παρέχει υπεύθυνη και επισταμένη επί τόπου επίβλεψη  των σχετικών οικοδομικών εργασιών, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα της κατασκευής.

Ρυθμίσεις νόμου 4495/2017

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4495/2017 είναι δυνατή  η ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν κατασκευαστεί πριν την 28η Ιουλίου 2011. Το γραφείο μας, έχοντας διεκπεραιώσει πλήθος ρυθμίσεων αυθαίρετων, τόσο με τον ισχύοντα νόμο όσο και με αντίστοιχους προγενέστερους νόμους,  αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση βάσει του ν.4495/2017.

Πρόσφατα έργα